Nyt on aika tarkastaa käyttämäsi kilpailukieltoa koskevat sopimukset

08.04.2020|
Takaisin listaukseen

”Tiedon merkitys tuotannontekijänä on kasvanut merkittävästi. Tällä on omat vaikutuksensa yritysten tiedon suojaamisen tarpeeseen. Toisaalta henkilöstön mahdollisuudet hyödyntää osaamistaan ja liikkua työmarkkinoilla ovat osin vastakkaisia intressejä, jotka kilpailukieltosopimusten sääntelyssä on otettava huomioon.” Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) selvityksessä kilpailukieltosopimusten ja salassapitosopimusten käytöstä katsottiin, että kilpailukieltosääntelyn nykytila ei kaikilta osin enää vastaa työelämässä tapahtuneita muutoksia. Selvitysmies esitti vaihtoehtoisia lähestymistapoja asian ratkaisemiseksi muun muassa kilpailukieltosopimusten käytön edellytysten tiukentamista ja lainsäädännön täsmentämistä ja ajantasaistamista. TEM:n 19.9.2018 asettama työryhmä on arvioinut useita vaihtoehtoja lainsäädännön muuttamiseksi ottaen huomioon eri näkökantoja ja mielipiteitä. Lain muuttamisvaihtoehdoista on keskitytty sellaisiin, joilla voitaisiin vaikuttaa kilpailukieltosopimusten liialliseen käyttöön ilman tapauskohtaista varmistumista siitä, että kilpailukieltosopimukselle säädetyt edellytykset täyttyvät.

Yhtenä näkökulmana lainsäädäntömuutosten vaihtoehtojen tarkastelussa on otettava huomioon työsuojeluviranomaisten työsopimuslain valvonnan resurssit ja käytännöt. Työryhmän mukaan lainsäädäntömuutokset tulisi tehdä siten, että lain täytäntöönpanoa voitaisiin tehostaa myös valvonnan kautta ja valvontaviranomaisten resurssien järkevällä käytöllä.

Toimijoiden kannattaa tarkastaa omat voimassaolevat työsopimuksensa kilpailukieltojen osalta ja tulkita niitä alla mainittujen lainmuutosvaihtoehtojen kannalta jo meneillään olevassa lainvalmisteluvaiheessa. Erityisesti huomiota kannattaa kiinnittää sopimuksia tarkasteltaessa niihin vaihtoehtoihin, joissa työnantajan korvausvelvollisuus laajenisi nykytilasta. Mikäli tarvitset tukea omien sopimustesi läpikäyntiin, ota rohkeasti yhteyttä meihin!

Työryhmä on tarkastellut seuraavia vaihtoehtoja lainsäädännön muuttamiseksi:

Keskusteluja on käyty myös siitä, että tilanteessa, jossa yksittäisistä lainsäädäntömuutoksista olisi vain rajoitettua hyötyä, saattaisivat useiden vaihtoehtojen yhdistelmät olla perusteltuja.

Mahdollisen lainsäädäntömuutoksen osalta tulee kuitenkin muistaa, ettei sen toteutuminen ole varmaa. Mainittuun lopputulokseen voitaisiin TEM:n työryhmän mukaan päätyä muun muassa siitä syystä, että kilpailukieltosopimusten tekemiselle on työsopimuslaissa jo ennestään asetettu tiukat edellytykset ja rajattu yhteiskunnallisesti haitallisten kilpailukieltosopimusten käyttöä. Hallituksen esitys kilpailukieltosopimusten rajoittamiseksi on arvioitu esiteltäväksi elokuussa 2020 viikolla 35.